Hållbarhet

Hållbarhet, jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering

Föreningen Adventuremines miljöarbete omfattar en bredare strategi än att enbart minska användningen av engångsprodukter i plast och sortera samt återvinna olika material. Fokus ligger även på social hållbarhet genom att anlita lokal arbetskraft och handla ekologiska råvaror från lokala producenter för att främja den lokala ekonomin och stärka samhället. Genom att erbjuda lokala föreningar att ta hand om matförsäljning och parkeringsavgifter, där de får 100% av intäkterna, skapas aktiviteter och ekonomiska möjligheter. Verksamheten främjar lokal kultur och tradition genom att sälja lokalt hantverk som souvenirer och genom att arrangera evenemang och aktiviteter. För att säkerställa lokal delaktighet och inflytande inkluderas även hembygdsföreningen i Adventuremines styrelse. Regionala partners har hög prioritet och flera delar i verksamheten sker i samarbete med små lokala företag.

Energieffektivitet är en prioriterad del av Adventuremines miljöstrategi för att minska miljöpåverkan och optimera driftskostnader. Genom att använda avancerade styrsystem och energieffektiva uppvärmningssystem sparas betydande mängder energi i en annars energikrävande miljö. Vidare använder vi uteslutande förnybar energi och strävar efter att vara självförsörjande på solel inom några år.

Adventuremines investeringsstrategi grundar sig på god kvalitet och genomtänkta beslut istället för snabba och kortsiktiga lösningar. Genom att prioritera hållbara och ansvarsfulla investeringar främjar företaget en ekonomiskt hållbar verksamhet som är i linje med sina miljömål och värderingar.

Föreningen strävar efter att främja en arbetsmiljö som präglas av professionalism, inkludering, öppenhet, och där alla medarbetare har likvärdiga möjligheter. Vi försöker upprätthålla en hög grad av jämställdhet mellan könen på alla nivåer, inklusive styrelsen och marknadsföringsaktiviteter. Vi sätter högt värde på att skapa en arbetsplats där alla känner sig trygga och har förtroende för vårt arbetssätt. Ett lärlingssystem ser till att alla får möjlighet att utvecklas i sin egen takt, oberoende av tidigare utbildning eller erfarenhet. För att säkerställa att våra medarbetare är välutbildade och har den kompetens som krävs för att arbeta i gruvans miljö, ordnar vi regelbundna interna och externa utbildningar inom områden som säkerhet, första hjälpen, miljöanpassad sjukvård, hjärt- och lungräddning (HLR) och räddningsmetoder.

Ett framgångsrikt exempel på vårt byggnadsprojekt är den unika bastun, där vi använde en modell från en byggnad på gruvans 105 meters nivå. För att säkerställa hög kvalitet använde vi virke från egen skog, som sågades lokalt till brädor och reglar. Innan bygget påbörjades handhyvlades dessa för att sedan behandlas med tjära och linolja när bastun var på plats. Under 2023-2024 räddades en unik tegelbyggnad från 1918 från rivning, och renoveringen genomfördes med tegelstenar som återanvändes från en annan byggnad i samma tidsperiod. Hela renoveringen utfördes med samma metoder och material som användes vid ursprungsuppförandet.

Adventuremine har tre verksamhetsområden som bidrar till stabilitet även om en verksamhet skulle drabbas av ekonomiska svårigheter. Vi har för avsikt att växa långsamt för att säkerställa att investeringar görs i rätt projekt för god ekonomi på lång sikt. Stabil ekonomi leder också till möjligheten att investera i underhåll och bevakning av områdets byggnader och lämningar. En annan del som vi investerar i är insamling av berättelser från gruvtiden där vi intervjuar och filmar de gruvarbetare som finns kvar. Vi arbetar även med insamling och lagring av historiskt material från gruvans tid som texter och filmer men också maskiner och verktyg.

De som arbetar hos Adventuremine utbildas kontinuerligt och vi har gedigen erfarenhet av säkerhetsarbete i gruvans svåra miljö. Personal från Försvarsmakten och räddningstjänsten utbildas hos oss och de hjälper även till med att utbilda vår personal. Vi samarbetar även med gymnasieskolor och Högskolan Dalarna för att kunna aktivera elever och personal inom olika arbeten och praktik.

Medvetna om den känsliga miljön i den övergivna gruvan arbetar vi även med att skapa naturliga avskärmningar och tydligt kommunicera riktlinjer för besökare om hur de ska bete sig för att undvika skador på både konstruktioner och verktyg som finns kvar. Vi planerar även för att på sikt begränsa antalet besökare till en hållbar nivå för att minimera slitage.

En skötselplan är framtagen för att bevara de historiska lämningarna och skydda de fridlysta växter som växer i den unika miljön på markytan, där spår av gruvdriften kan härledas ända tillbaka till 1600-talet. Vi är engagerade i att vårda och skydda denna värdefulla plats samtidigt som vi bedriver vår verksamhet.